Mentions légales

Wettelijke kennisgeving

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Identiteit van Cosmetique Totale

Cosmetique Totale
Vestigings- & bezoekadres:
Utrechtstraat 108
2408 GS Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer Nederland: 085-9022080 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: huidtherapeut@cosmetique-totale.nl

KvK-nummer: 56135157
Btw-identificatienummer Nederland: NL851986870B01

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cosmetique Totale B.V.  voor klanten die producten online bestellen via de website www.cosmetique-totale.com

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Cosmetique Totale.

1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Cosmetique Totale betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3  Cosmetique Totale wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4  Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Cosmetique Totale. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Cosmetique Totale zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Cosmetique Totale.

1.5  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1  Cosmetique Totale: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cosmetique Totale Nederland B.V. en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Cosmetique Totale de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Cosmetique Totale aan de klant.

2.5  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.6  Producten: de producten die door Cosmetique Totale op haar internetsite worden aangeboden.

2.7  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8  Internetsite: www.cosmetique-totale.com

2.9  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen van Cosmetique Totale, alsmede de door Cosmetique Totale opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Cosmetique Totale schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Cosmetique Totale beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3  Cosmetique Totale heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Cosmetique Totale zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4 De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Cosmetique Totale opgegeven informatie juist en volledig is.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1  Cosmetique Totale zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingse-mail binden Cosmetique Totale niet.

4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Cosmetique Totale, door middel van het hiervoor contact formulier op www.cosmetique-totale.com . Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 5. Levering

5.1  De leveringsvoorwaarden verschillen naargelang het bestelde product door Cosmetique Totale zelf (zie punt 5.2) dan door een Cosmetique Totale Partner (zie punt 5.3 hieronder) wordt geleverd. Of een product door Cosmetique Totale zelf of door een Cosmetique Totale partner geleverd wordt, kunt u vinden in de betreffende productbeschrijving of tijdens het bestelproces.

5.2  Levering door Cosmetique Totale:

5.2.1  Alle door Cosmetique Totale genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Cosmetique Totale bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2.2  Overschrijding van de door Cosmetique Totale opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.2.3  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Cosmetique Totale schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

5.2.4  Cosmetique Totale levert bestellingen via de Internetsite uitsluitend aan adressen in Nederland en België.

5.3  Levering door Cosmetique Totale-partners:

5.3.1  De levering van producten met levering door Cosmetique Totale partners geschiedt afzonderlijk van de levering van producten rechtstreeks door Cosmetique Totale. De levering vindt plaats op het in de bestelling aangegeven leveringsadres of op een DHL Packstation of een postfiliaal in Nederland. Levering aan postbusadressen is niet mogelijk.

5.3.2  Feestdagen in Nederland variëren, wat invloed kan hebben op de levertijd van uw bestelling en kan resulteren in een vertraging van de levering met maximaal twee werkdagen na de feestdag.

5.3.4  Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover dit voor u op grond van een afweging van uw en onze belangen redelijk is. In geval van deelleveringen zijn de daardoor ontstane extra verzendkosten uiteraard voor onze rekening. De verzending van deelleveringen geschiedt voor ons risico. Bij ontvangst van elke deellevering gaat het risico voor de geleverde zaken op u over. Indien wij met uitstaande deelleveringen in gebreke blijven of indien uitstaande deelleveringen voor ons niet mogelijk zijn, heeft u het recht de overeenkomst in het geheel te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming van de gehele verbintenis te vorderen, wanneer de ontvangst van enkel de deellevering moet worden beschouwd als niet- nakoming.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Cosmetique Totale zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

Artikel 7. Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Cosmetique Totale van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. Cosmetique Totale kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Cosmetique Totale van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2  Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal en waardebon van Cosmetique Totale. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

7.3  Cosmetique Totale is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1  Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, kan hij gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Cosmetique Totale, zonder opgave van redenen, herroepen.

8.2  Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt, of:

a)  indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b)  indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c)  voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

8.3  Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Cosmetique Totale.

8.3.1.  Modelformulier voor herroeping: Aan: [...]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):........

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ........

 

Naam /Namen consument(en): ........

Adres consument(en): ........

Datum ........

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

(*) schrappen wat niet past

 

8.3.2.  Voor de uitoefening van het herroepingsrecht volstaat het om de mededeling van de uitoefening ervan te verzenden binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn.

8.3.3.  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een vestiging van Cosmetique Totale zou mogen doen.

8.3.4.  De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.3.5.  De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Cosmetique Totale vastgesteld retouradres of in een van de Cosmetique Totale locatie. Onverminderd het herroepingsrecht, dient u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking terug te sturen en deze verpakking zo min mogelijk te beschadigen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8.3.6.  De klant draagt de kosten van het terugzenden van de producten.

Verplichtingen van Cosmetique Totale bij herroeping


8.4  Als Cosmetique Totale de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.5  Cosmetique Totale vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Cosmetique Totale in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Cosmetique Totale aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.6  Cosmetique Totale gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

8.7  Cosmetique Totale behoudt het recht om slechts de restwaarde geretourneerde producten te vergoeden wanneer de producten op risico van of door de schuld van de klant zijn beschadigd of anderszins een waardevermindering hebben ondergaan die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.8  Cosmetique Totale kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8.9 Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

 

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Cosmetique Totale daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze niet-essentiële wijzigingen in het product betreffen.

9.3 Indien de geleverde producten gebrekkig zijn, wordt er naar keuze van de klant binnen een redelijke termijn voorzien in een vervangend product of in een herstel van het gebrek. Ingeval van vervanging zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze nieuwe levering. Indien de gekozen remedie onmogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn voor Cosmetique Totale, heeft Cosmetique Totale het recht om deze remedie te weigeren. De kosten voor de remedie worden door Cosmetique Totale gedragen. Indien het herstel of de vervanging niet mogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn, heeft de klant het recht om te kiezen voor een ontbinding van de koop of een vermindering van de koopprijs. Daarbij kan het gebruik dat de consument in de tussentijd van het goed heeft gehad in rekening worden gebracht.

9.4  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Cosmetique Totale;

  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

  Cosmetique Totale niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9.5  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Cosmetique Totale de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Cosmetique Totale.

 

Artikel 10. Gebruik website

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij Cosmetique Totale en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

10.2  De informatie op de website wordt door Cosmetique Totale met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Cosmetique Totale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3  De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Cosmetique Totale heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.4  Cosmetique Totale draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5  Cosmetique Totale garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

10.6  De door Cosmetique Totale opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1 Cosmetique Totale verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

 

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1  Indien de klant via de internetsite een account bij Cosmetique Totale aanvraagt, verschaft Cosmetique Totale na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2  De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3  De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Cosmetique Totale mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1  Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2  Cosmetique Totale is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Cosmetique Totale is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haargeleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

13.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Cosmetique Totale, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cosmetique Totale te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Cosmetique Totale, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1  Cosmetique Totale is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Cosmetique Totale te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

14.2  De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Cosmetique Totale als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Cosmetique Totale gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Cosmetique Totale enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Cosmetique Totale gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Giftcard ontvangt u echter een PDF- cadeaubon. Indien u een gedeelte van uw bestelling wilt retourneren, wordt het retour te ontvangen bedrag eerst via iDeal, Bancontact of creditcard teruggestort. Mocht er een bedrag overblijven dat u van ons tegoed heeft, dan ontvangt u een PDF-cadeaubon met dit resterende tegoed. Deze PDF-cadeaubon wordt naar het oorspronkelijk door u opgegeven e-mailadres verstuurd. Tegenwoordig kan het bedrag van deze PDF-cadeaubon zowel volledig als in delen verzilverd worden.

 

Artikel 16. Alternatieve geschilbeslechting

16.1  De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.2  Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit uw online bestelling voortvloeien in der minne te schikken. Wij zijn echter niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure en wij kunnen u helaas niet garanderen dat wij aan deze procedure zullen deelnemen.

16.3  U kunt ons per e-mail bereiken op huidtherpeut@cosmetique-totale.nl

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen welke tussen Cosmetique Totale enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Cosmetique Totale worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

17.3  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56135157. Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Cosmetique Totale B.V.

 

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

 

E-mail: huidtherapeut@cosmetique-totale.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,


herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)]